KSA - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM - TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN - ĐÃ BÁN 500.000 CP


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức có liên quan

- Mã chứng khoán: KSA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.067.870 CP (tỷ lệ 1,14%)

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 500.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 567.870 CP (tỷ 0,6%)

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: 23/11/2017 đến 30/11/2017


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website