KSA - Báo cáo giao dịch - Phạm Xuân Ái - Thành viên HĐQT


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Xuân Ái

- Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: KSA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 2.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Lý do không thực hiện hết: Do diễn biến thị trường không thuận lợi

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ 0%)

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: 15/01/2018 đến 13/02/2018


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website