KSA - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VSM - TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ BÁN 800.000CP


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức có liên quan

- Họ và tên người nội bộ: Phạm Thị Hinh

- Chức vụ hiện nay tại KSA: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: KSA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.867.870 CP (tỷ lệ 2%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 800.000 CP

- Số lượng cổ phiểu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:1.067.870CP (Tỷ lệ: 2%)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/10/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/11/2017


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website