KSA - PHẠM XUÂN ÁI - THÀNH VIÊN HĐQT ĐĂNG KÝ MUA 2.000.000CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Xuân Ái

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

- Mã chứng khoán: KSA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP

- Số lượng cổ phiểu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (Tỷ lệ: 2,14%)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/01/2018

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/02/2018.


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website