KSA - Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2014


Các thông tin liên quan tới đại hội cổ đông bất thường 2014

 

 

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2014

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình thuận trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2014 như sau

Thông tin về đại hội cổ đông

 • Thời gian tổ chức :   8h00 Thứ tư, ngày 12/11/2014
 • Địa điểm :   Trung tâm hội nghị RIVERSIDE PALACE
 • Địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
 • Đối tượng  tham dự :  Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/10/2014.
 • Nội Dung: 
  • Thông qua chiến lược tái cấu trúc công ty.
   Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
   Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT
   Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014, 2015.
   Các nội dung khác.

Dự thảo nội dung Đại Hội
 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

8h00 – 8h30

Đón tiếp Đại biểu.

Ban tổ chức

Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

8h30 – 9h00

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Ban tổ chức

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

Chủ tọa

Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức;

Chủ tọa

Ban Kiểm phiếu giới thiệu Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.

Trưởng ban Kiểm phiếu

9h00 – 10h00

Trình bày tờ trình với các nội dung:
-    Báo cáo sơ bộ KQKD 6 tháng đầu năm 2014
-    Chiến lược tái cấu trúc công ty
-    Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
-    Miễn nhiệm, Bầu bổ sung TV HĐQT
-    Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014, 2015.
-    Các nội dung khác.

Đoàn Chủ tọa

10h00 – 10h30

Đại hội tiến hành thảo luận.

Đoàn Chủ tọa

10h30 – 10h45

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đoàn Chủ tọa

10h45 – 11h00

Nghỉ Giải lao

Ban tổ chức

11h00 – 11h05

Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

11h05 – 11h20

Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ban thư ký

11h20 – 11h30

Bế mạc

Đoàn Chủ tọa

 

Tệp đính kèm :

 


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website