KSA - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015


Thông tin về Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình thuận trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 như sau

Thông tin về đại hội cổ đông

 • Thời gian tổ chức :   8h00 Thứ hai, ngày 20/04/2015
 • Địa điểm :   Trung tâm Hội nghị SECC
 • Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM
 • Đối tượng  tham dự :  Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2015.
 • Nội Dung: 
  -    Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  -    Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  -    Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
  -    Các vấn đề quan trọng khác.
 • Chương trình họp

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

7h30 – 8h30

Đón tiếp Đại biểu.

Ban tổ chức

Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra

tư cách cổ đông

8h30 – 9h00

 

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra

tư cách cổ đông

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Ban tổ chức

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.                 

Chủ tọa

Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.

Chủ tọa

9h00 -10h30

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán  

Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015

Thông qua Mở văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Hà Nội   

Đóng các Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Tp Hồ Chí Minh và tại Đồng Nai     

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát 

Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị          

Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Hinh kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc       

Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát

Thông qua hủy phương án phát hành riêng lẻ và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014.           

Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng điều lệ năm 2015

Đoàn Chủ tọa

10h30 – 11h00

Đại hội tiến hành thảo luận.

Đoàn Chủ tọa

11h00 – 11h15

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đoàn Chủ tọa

11h15 – 11h30

Nghỉ Giải lao

Ban tổ chức

11h30 – 11h35

Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

11h35 – 11h45

Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ban thư ký

11h45 – 11h50

Bế mạc

Đoàn Chủ tọa

 

Tệp đính kèm :

 

 


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website