KSA - Thông Báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016


THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Mã số Doanh nghiệp: 3600802882 do Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 22/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 23/11/2015

-  Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

- Mã chứng khoán: KSA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 30 phút , ngày 26 tháng 04 năm 2016
  2. Địa điểm: Phòng họp 318 nhà 3 tầng Trung tâm Hội nghị Quốc tế

  Địa chỉ: 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

- Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2015.

- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán KSA theo danh sách chốt quyền ngày 28/03/2016.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2016 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Handico, 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3574 6647                        Fax: 04 3944 7033

Email: cbtt@ksa.com.vn

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải trên website: www.ksa.com.vn

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

       (Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời)

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

 

 

PHẠM THỊ HINH


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website