Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM - người có liên quan đến Thành viên HĐQT - đã bán 23.460 CP


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM

- Mã chứng khoán: KSA

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức có liên quan

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.555.550 CP (tỷ lệ 5,94%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.460 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.532.090 CP (tỷ lệ 5,92%)

- Phương thức giao dịch: Sửa lỗi sau giao dịch.

- Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 29/12/2016.


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website